Vragen? neem contact op!

Algemene Voorwaarden

 

 1. Algemeen

   In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Opdrachtgever/telefonische cliënt: de partij die van de telefonische hulplijn gebruik maakt of die een telefonisch consult boekt 
 2. Opdrachtnemer/coach: Elisabeth Umans Coaching – Toegepast psychologe E.F.C. Umans, BSc

Elisabeth Umans Coaching is ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 80316093 als coach voor persoonlijke ontwikkeling en levensvragen.

 • Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

 1. Toepasbaarheid

 

 1. Coaching vindt plaats via de telefonische hulplijn waarvan het nummer op de website is vermeld.

 

 1. Door het gebruik van deze service gaat de opdrachtgever/telefonische cliënt akkoord met de algemene voorwaarden.

 

 1. Bellen door opdrachtgever/telefonische cliënt, terwijl opdrachtnemer/coach offline is, of in gesprek, is een keuze van beller en terugbetaling, teruggave en vergoedingen zijn uitgesloten

 

 1. Tijdens het telefonisch consult zullen er geen medische uitspraken en/of adviezen worden verstrekt. Er zal alleen antwoord gegeven worden op vragen van de telefonische cliënt, en dan alleen binnen het kennisgebied, professionele werkveld van opdrachtnemer/coach. Op andere vragen zal zij niet ingaan. 

 

III.    Inspanningsverplichting

       

Elisabeth Umans Coaching zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting, hetgeen wil zeggen dat Elisabeth Umans Coaching niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of door telefonische cliënt gestelde doel.

 

 1. Verplichtingen opdrachtnemer

 

        Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Elisabeth Umans Coaching.

 

 

 1. Honorarium, kosten, tarieven

 

 1. Het actuele tarief staat op de website vermeld

 

 1. Het honorarium van de opdrachtnemer/coach is niet afhankelijk van de uitkomst van de behandeling.

 

 1. Geheimhouding

 

 1. Alles wat wordt besproken tussen opdrachtnemer/coach en telefonische cliënt is vertrouwelijk.

 

 1. Elisabeth Umans Coaching – is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Elisabeth Umans Coaching houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking van een administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdracht zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

 

III.     Gelet op het in principe korte karakter van de contacten wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan.

 

VII.   Zorgvuldigheid

 

     Heeft u klachten over de manier waarop u geholpen wordt, bespreek dit altijd eerst met uw opdrachtgever/coach.

 

VIII.  Aansprakelijkheid

 

 1. Opdrachtnemer, Elisabeth Umans Coaching is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Elisabeth Umans Coaching geleverde diensten.

 

 1. Daarnaast is Elisabeth Umans Coaching nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Elisabeth Umans Coaching rust slechts een inspanningsverplichting (zie tevens artikel III van deze Algemene Voorwaarden). Zij zal al haar professionaliteit inzetten om de cliënt te helpen. De coach/opdrachtnemer heeft geen resultaatverplichting. Dit betekent dat de cliënt zelf verantwoordelijk is. Alle keuzes die cliënt neemt zijn voor diens eigen rekening en verantwoordelijkheid.

 

 1. Intellectueel eigendom/auteursrecht

 

      Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Elisabeth Umans Coaching voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven eigendom van Elisabeth Umans Coaching. Ook geldt auteursrecht op alles wat door Elisabeth Umans is geschreven.

 

 1. Toepasselijk recht

 

 1. Op alle overeenkomsten tussen cliënt/opdrachtgever en coach/opdrachtnemer waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Als bevoegde rechter, wijzen partijen de rechter aan welk bevoegd is in de woonplaats van de opdrachtnemer.

 

III.     Elisabeth Umans Coaching is aangesloten bij een door de overheid

         erkende klachtenregeling en geschilleninstantie geschillencommissie. Meer informatie hierover is te lezen op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg.