Vragen? neem contact op!

Algemene Voorwaarden

 

 1. Algemeen

   In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Opdrachtgever/cliënt: de partij die de opdracht geeft. De opdrachtgever kan een natuurlijke- of rechtspersoon zijn.
 2. Opdrachtnemer/coach: Elisabeth Umans Coaching – praktijk voor coaching en advies/ coach, toegepast psychologe en praktijkhouder E.F.C. Umans, BSc en/of Uitgeverij Kracht van het hart. Elisabeth Umans Coaching en Kracht van het hart zijn ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 80316093 en geregistreerd als Elisabeth Umans Coaching en Uitgeverij Kracht van het hart. Het vestigingsnummer is 000046678387.
 • Dienstomschrijving: coach voor persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en levensvragen, kunst – en schrijfwerk en uitgeven van boeken.
 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

 1. Toepasbaarheid

 

Deze voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever/clIënt/klant en opdrachtnemer/coach, tenzij hiervan uitdrukkelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen en worden door opdrachtgever/cliënt voor akkoord getekend voorafgaand aan het coachingstraject.

Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Elisabeth Umans Coaching – Kracht van het hart.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer waarbij derden betrokken worden.

Elisabeth Umans Coaching – Kracht van het hart behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

 

III.    Inspanningsverplichting

       

Elisabeth Umans Coaching – Kracht van het hart zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting, hetgeen wil zeggen dat Elisabeth Umans Coaching – Kracht van het hart niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of door cliënt gestelde doel.

 

 1. Verplichtingen opdrachtnemer

 

        Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Elisabeth Umans Coaching - Kracht van het hart.

 

 

 1. Honorarium, kosten, tarieven

 

 1. De actuele tarieven staan gepubliceerd op www.Krachtvanhethart.nl en ElisabethUmans.com. Daarnaast staan de prijzen voor boeken en schilderijen ook op de websites vermeld.

 

 1. Het honorarium van de opdrachtnemer/coach is niet afhankelijk van de uitkomst van de behandeling.

 

III.     Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, tarieven en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

 

 1. Betaling

 

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle coaching-sessies en overeenkomsten zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

 

 1. Betaling van een deelfactuur of hele factuur voor de desbetreffende afspraak met Elisabeth Umans Coaching – Kracht van het hart, dient door de opdrachtgever steeds voldaan te zijn een dag voorafgaand aan de afspraak, hetzij onderling anders overeengekomen. Is dit niet gelukt dan geldt de termijn van zeven dagen na de afspraak.

 

III.     Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Elisabeth Umans Coaching – Kracht van het hart over het bedrag de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft kan de opdracht bovendien eenzijdig door Elisabeth Umans Coaching - Kracht van het hart worden opgeschort, dit zonder dat Elisabeth Umans Coaching - Kracht van het hart dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Elisabeth Umans Coaching - Kracht van het hart in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

 

 1. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Elisabeth Umans Coaching - Kracht van het hart of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Elisabeth Umans Coaching - Kracht van het hart (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijke) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

 

 1. Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot debetaling van de deelfactuur, dan is Elisabeth Umans Coaching - Kracht van het hart gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

 

 1. Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Elisabeth Umans Coaching - Kracht van het hart plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Elisabeth Umans Coaching - Kracht van het hart gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

 

VII.   Afspraak afzeggen

 

 1. Bij verhindering dienen afspraken uiterlijk 24 uur vantevoren (telefonisch, per sms of e-mail) – en met opgaaf van reden – afgezegd te worden. Zonder een bevestiging van de coach/opdrachtnemer wordt de annulering als niet gedaan beschouwd.

 

 1. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur vóór de afspraak is de coach/opdrachtnemer gerechtigd de gereserveerde (sessie) tijd aan de cliënt/opdrachtgever in rekening te brengen.

 

VIII.   Geheimhouding

 

 1. Alles wat wordt besproken tussen opdrachtnemer/coach en cliënt is vertrouwelijk.

 

 1. Elisabeth Umans Coaching – Kracht van het hart is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Elisabeth Umans Coaching - Kracht van het hart houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking van en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdracht zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

 

III.     Gelet op het in principe korte karakter van de contacten wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan. Persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage door de opdrachtnemer en de betreffende cliënt/opdrachtgeer. Ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Voor inzage in het dossier kan cliënt een aparte afspraak maken. Hiervoor wordt een onkostenvergoeding gevraagd.

 

 1. Coach/opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding.

 

 1. Opzegging en annulering

 

     Indien naar oordeel van de cliënt dan wel de coach/opdrachtnemer de voortgang van de dienstverlening (ernstig) wordt belemmerd kunnen zij na mondeling overleg overeenkomen de verdere opdracht te laten vervallen, en dienen dit aan de wederpartij schriftelijk te bevestigen.

 

 1. Persoonsgegevens

 

         Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van communicatie met cliënt over afspraken en het coachingstraject. Verdere informatie omtrent bescherming van persoonsgegevens is te vinden in de privacyverklaring (op de websites van www.ElisabethUmans.com en www.Krachtvanhethart.nl).

 

 1. Zorgvuldigheid

 

     Heeft u klachten over de manier waarop u geholpen wordt, bespreek dit eerst met uw opdrachtgever/coach.

 

XII.   Aansprakelijkheid

 

 1. Opdrachtnemer, Elisabeth Umans Coaching - Kracht van het hart is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Elisabeth Umans Coaching - Kracht van het hart geleverde zaken en/of diensten.

 

 1. Daarnaast is Elisabeth Umans Coaching - Kracht van het hart nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Elisabeth Umans Coaching - Uitgeverij Kracht van het hart rust slechts een inspanningsverplichting (zie tevens artikel III van deze Algemene Voorwaarden). Zij zal al haar professionaliteit inzetten om de cliënt te helpen. De coach/opdrachtnemer heeft geen resultaatverplichting. Dit betekent dat de cliënt zelf verantwoordelijk is. Alle keuzes die cliënt neemt zijn voor diens eigen rekening en verantwoordelijkheid.

 

XIII.       Intellectueel eigendom/auteursrecht

 

      Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Elisabeth Umans Coaching - Kracht van het hart voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven eigendom van Elisabeth Umans Coaching - Kracht van het hart. Datzelfde geldt ook voor de door Elisabeth Umans Coaching - Kracht van het hart uitgebrachte rapportages en/of adviezen. Op alle boeken en/of artikelen, filmpjes of documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

 

XIV.  Toepasselijk recht

 

 1. Op alle overeenkomsten tussen cliënt/opdrachtgever en coach/opdrachtnemer waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

 

 1. Als bevoegde rechter, wijzen partijen de rechter aan welk bevoegd is in de woonplaats van de opdrachtnemer.

 

III.     Elisabeth Umans Coaching is aangesloten bij een door de overheid

         erkende klachtenregeling en geschilleninstantie geschillencommissie. Meer informatie hierover is te lezen op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg.